TRA CỨU THÔNG TIN BẢO HÀNH

Tra cứu thông tin bảo hành của một sản phẩm của Deborah bằng số điện thoại khách hàng.

Mã phiếu
Ngày tạo
Mã cào
Trạng thái
Dự kiến
Trạm bảo hành
Thợ bảo hành
Ngày hoàn thành
Kết quả

TRA CỨU THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tra cứu thông tin hạn bảo hành của một sản phẩm của Deborah bằng Mã cào hoặc Số điện thoại kích hoạt.

Tên sản phẩm
Mã cào
Model
Thương hiệu
Ngày kích hoạt
Hạn bảo hành
Ngày hết hạn